Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог PDF Štampa El. pošta

ПEДАГОГ У ШКОЛИ

Педагог помаже у стварању и побољшавању услова у школи, рјешавању васпитних и образовних проблема, повезивању свих фактора битних за рад у школи.

Педагог је стручњак који се бави васпитањем.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ВРЈЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
 • Учествовање у изради концепције ГПРШ
 • Ангажовање у изради планова и програма: унапређивање васпитно-образовног рада, васпитни рад у одјељењској заједници, рад стручних органа, стручног усавршавања наставника, рад са ученицима који имају проблема у учењу,понашању и развоју, рад са другим ученицима, учешће у изради ваннаставних активности,рад са даровитим ученицима,као и ангажовање у организацији продуженог боравка.
 • Израда годишњег и мјесечних планова рада педагога
 • Помоћ наставницима у изради свих врста планова рада: редовне, додатне и допунске наставе, као и одјељењских заједница, секција, екскурзија, излета, приредби и друго
 • Планирање рада у педагошким радионицама
  ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕДАГОШКОГ РАДА ШКОЛЕ
  Уважавање педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и смјена, подјела одјељењског старјешинства, организовање ваннаставних активности ( слободне активности, допунске и додатне наставе)
 • ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 • Праћење организације васпитно-образовног рада школе, посебно праћење ефикасности нових организационих облика рада првог разреда
 • Праћење ефекта планираних иновација (нових садржаја, облика, метода и средстава васпитно-образовног рада, мотивационих подстицаја)
 • Праћење напредовања ученика кроз наставни и ваннаставни рад
 • Праћење примјењености програмских захтијева узрасним карактеристикама ученика
 • Праћење ритма и поступка оцјењивања ученика у школске године
 • Праћење реализације оперативних програма рада наставника
 • Праћење примјене нових наставних планова и програма
 • Корелација програмских садржаја унутар једног и више наставних предмета

ПЕДАГОШКО – САВЈЕТОДАВНИ, КОРЕКТИВНИ И ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ВОР-а

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
 • Помоћ у избору рационалних облика, метода и средстава васпитно-образовног рада
 • Планско унапређење рада наставника ( увођење наставника у облике иновирања васпитно-образовног рада)
 • Помоћ наставницима у планирању и извођењу радионица
 • Редовно упознавање стручних актива, одјељењских вијећа и наставничког вијећа с резултатима анализа , одређеним подацима, истраживањима
 • Подстицање развоја мотивације за рад и учење
 • Анализе часова којим је присуствовао педагог
 • Помоћ наставницима у изради критеријума и инструмената за објективно оцјењивање ученика (наставни листићи, скале процјене, тестови знања и сл.)
 • Помоћ у раду с даровитим ученицима, као и с ученицима који имају проблема у учењу, владању и уопште у развоју, те организовање одговарајућег васпитно-образовног рада
 • Остваривање задатака професионалне орјентације ученика кроз часове редовне наставе ( помоћ наставницима)
 • Упућивање наставника на стручно усавршавање
 • Педагошко-инструктивни рад са наставницима (упознавање са педагошко дидактичким и методичким иновацијама и могућностима унапређивања ВОР-а -рјешавање проблема који настају у односима наставник – ученик)
 • Упућивање наставника на коришћење савремене стручне литературе
 • Посредовање у размјени позитивних радних искустава наставника
САРАДЊА СА ОДЈЕЉЕЊСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА-СТАРЈЕШИНАМА
 • Упознавање са принципима групне динамике и социјалне интеракције, те пружање помоћи у формирању и вођењу ученичког колектива
 • Испитивање интересовања ученика и њихово укључивање у рад секција, друштвено-корисног рада и др.
 • Редовно праћење оптерећености ученика наставним и ваннаставним активностима (домаћи задаци,тестови и сл.)
 • Упућивање на кориштење других извора знања: интернет, савремена педагошка литература у циљу осавремењивања наставног процеса
 • Пружање помоћи у усмјерењу професионалног развоја ученика

ПЕДАГОШКО- САВЈЕТОДАВНИ И КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

ПЕДАГОШКО ИСПИТИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ
 • Утврђивање зрелости за пријевремени ,редовни и одложени полазак у школу
 • Структурирање одјељења првог разреда а по потреби и других разреда
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
 • Професионално информисање ученика ( појединаца и група)
 • Праћење и подстицање учења и развоја ученика
 • Идентификација ученика којима је потребан корективни рад и организовање образовно-васпитног рада са њима
 • Препознавање и идентификација даровитих ученика и стварање оптималних услова за њихов развој
 • Припрема и реализација трибина, предавања, дискусија и др. организационих облика из различитих области : култура, спорт, здравство, политика и др.
 • Упознавање ученика с подручјем рада и уписном политиком средњих школа
 • Рад са ученицима у припремању екскурзија, посјета, излета, прослава, културних и других акција, хуманитарних и др.

ПЕДАГОШКО-САВЈЕТОДАВНИ И КОРЕКТИВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА

 • Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у поједине облике рада школе ( секције, предавања, посјете )
 • Сарадња са савјетом родитеља
 • Инструктивно-савјетодавни рад са родитељима даровитих ученика и ученика који имају тешкоћа у учењу и понашању
 • Оспособљавање родитеља за пружање помоћи дјеци у подстицању и усмјеравању њиховог професионалног развоја
 • Педагошко образовање родитеља

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

 • Истраживање постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема и потреба школе
 • Испитивање динамике оцјењивања ученика
 • Провјеравање ефикасности нових метода наставног рада
 • Учешће у истраживању других школа ,научних и просвјетних институција

 САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Успостављање сарадње са образовним,здравственим и социјалним институцијама и другим установама које доприносе остварењу циља и задатака васпитно-образовног рада.
 • Израда концепције ,плана и програма стручног усавршавања наставника и сарадника у школи
 • Реализација програма стручног усавршавања
 • Организовање индивидуалног стручног усавршавања
 • Учешће у менторском раду са приправницима
 • Учешће у организованим облицима размјене искустава и сарадње школског педагога и психолога ( активи, секције, конгреси)
 • Рад у стручним активима

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Вођење документације о свом раду: годишњи и мјесечни планови рада ,оперативни програм рада ,досије о раду с ученицима који захтијевају посебан рад ,документација о извршеном истраживању, извјештаји и сл. вођење дневника рада.
 • Вођење евиденције о сарадњи с ученицима ,наставницима и родитељима
 • Унапређење школске педагошке документације

ПРИПРЕМА ЗА РАД

 • Припремање и планирање : рад са ученицима ,наставницима и родитељима ,предавања за ученике ,наставнике и родитеље ,материјал за истраживање, посјета часовима ,увођење иновација у васпитно-образовном раду.
 • Праћење и проучавање потребне стручне литературе
 • Договор ,сарадња с осталим стручним сарадницима ,тимовима и стручним институцијама о заједничким активностима у школи и изван ње
 • Анализе и саопштења

 

 


Pokreće SmartLABS