Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилник о награђивању ученика PDF Štampa El. pošta

P R A V I L N I K
o dodjeljivanju pohvala, priznanja i nagrada
učenicima škole

Na osnovu Zakona o osnovnom  obrazovanju (Službeni glasnik RS br.74/2008 od 12.08.2008. godine), te članova 70, 71, 72 a na prijedlog Savjeta učenika škole Nastavničko vijeće  na sjednici održanoj dana                              .godine donosi

 

P R A V I L N I K
o dodjeljivanju pohvala, priznanja i nagrada učenicima
Osnovne škole “Branko  Ćopić” Prijedor

Član 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju uslovi, načini i nadležnosti za dodjeljivanje pohvala, priznanja i nagrada.

Član 2.

Cilj dodjeljivanja pohvala, priznanja i nagrada jeste vaspitno djelovanje na učenike, isticanje pozitivnog primjera , podsticanje učenika na što bolje učenje, vladanje i postizanje što boljih rezultata u nastavnim i vannastavnim aktivnostima učenika.

član 3.

Pohvale, priznanja i nagrade se dodjeljuju učenicima pojedincima, odeljenskim zajednicama, organizacijama, društvima, sekcijama i grupama.

Član 4.

Pohvale priznanja i nagrade dodjeljuju se za; postignute rezultate u učenju i primjernom vladanju, ostvarene rezultate u vannastavnim aktivnostima, primjernom odnosu prema nastavnicima i učenicima, pravilnom odnosu prema državnoj imovini, učešće i ostvarene rezultate na općinskom, regionalnom, republičkom ,državnom i međudržavnom takmičenju.

Član 5.

Pohvale, priznanja i nagrade mogu biti usmene i pismene u vidu diploma, priznanja, znački, medalja, knjiga, opreme ili pribora za odgovarajući nastavni predmet, novčana nagrada, te posebna nagrada “Zlatno pero” za učenika generacije na kraju osnovnog školovanja.

 

 

Član 6.

Inicijativu za pojedinačne i kolektivne pohvale, nagrade i priznanja može pokrenuti:

 • Odeljenski starješina i vođa sekcije, grupe i sl.
 • Savjet učenika škole,
 • Razredno i Odeljensko vijeće,
 • Nastavničko vijeće,
 • Savjet  roditelja,
 • Školski odbor škole,
 • Direktor škole.

Član 7.

Prijedlozi se dostavljaju komisiji od 5 članova sa direktorom ili pedagogom škole u pismenoj formi. Rang listu iz člana 4. Komisija dostavlja i obrazlaže Nastavničkom vijeću, Školskom odboru i direktoru škole.

Član 8.

Odluka Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i direktora škole o proglašenju pojedinačnih i kolektivnih nagrada su konačne, kao i odluka o izboru nagrada.

Član 9.

Pohvale, priznanja i nagrade se javno saopštavaju i izlažu se na panoima škole.

Pohvale, priznanja i nagrade se saopštavaju i dodjeljuju povodom značajnih datuma, Dana škole, godišnjica, jubileja, te na kraju prvog i drugog polugodišta, a mogu se dodjeliti i tokom školske godine.

Član 11.

Lične pohvale, priznanja i nagrade učenici zadržavaju kod sebe i s njima raspolažu, dok sve kolektivne nagrade ostaju u školi i zajednički ih koriste.

Kolektivne nagrade mogu se koristiti za:

 • besplatan obrok,
 • odlazak na jednodnevne ili višednevne ekskurzije,
 • posjeti pozorištu, bioskopu ili drugim naučnim i kulturnim predstavama,
 • kupovini opreme ili pribora za svoju asocijaciju.

Član 12.

Pojedinačne pohvale, priznanja i nagrade dodjeljuju se na osnovu slijedećih kriterija i ukupnog broja osvojenih bodova:

a) Učenje i vladanje:

 • za svaku školsku godinu odličan uspjeh x 20 =bodova
  ( u godini dodjele, pohvala, priznanja i nagrada uzima se i uspjeh sa polugodišta ),
  Za učenike od I razreda, koji se opisno ocjenjuju, za školsku godinu, ukoliko je učenik u potpunosti usvojio programske sadržaje iz svih nastavnih predmeta x 20 = bodova
  ( vrednuje se i uspjeh sa polugodišta )
 • za svaku školsku godinu primjernog vladanja x 2 bodova.

b) Takmičenje učenika u oblasti naučno-predmetnog područja:

 • učešće na općinskom takmičenju ( br.oblasti x 10bodova )
 • učešće na regonalnom takmičenju ( br.oblasti x 15_bodova )
 • učešće na republičkom  takmičenju ( br.oblasti x 20odova ).

c) Takmičenje učenika u literarnom, tehničkom, likovnom, kulturno- umjetničkom stvaralaštvu, sportskim aktivnostima i ostalim oblicima:

 • učešće na općinskom takmičenju ( br.oblasti x 5 -bodova ),
 • učešće na regoinalnom  takmičenju ( br.oblasti x 10-bodova ),
 • učešće na republičkom takmičenju ( br.oblasti x 15bodova ).

d) Za osvojena mjesta iz naučno-predmetnog područja :

 • opštinsko takmičenje:
  1. mjesto x 10 bodova.
  2. mjesto x 7 bodova.
  3. mjesto x 5 bodova.
 • regionalnom  takmičenje:
  1. mjesto x 20 bodova.
  2. mjesto x 15 bodova.
  3. mjesto x 10 bodova.
 • republičkom  takmičenje:
  1. mjesto x 40 bodova.
  2. mjesto x 30 bodova.
  3. mjesto x 20 bodova.

e) Broj osvojenih mjesta u literarnom, likovnom, tehničkom, kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, sportskim i ostalim oblastima:

 • opštinsko takmičenje:
  1. mjesto x 6 bodova.
  2. mjesto x 4 bodova.
  3. mjesto x 2 bodova.
 • regionalnom takmičenje:
  1. mjesto x 15 bodova.
  2. mjesto x 10 bodova.
  3. mjesto x 5 bodova.
 • republičkom  takmičenje:
  1. mjesto x 30 bodova.
  2. mjesto x 20 bodova.
  3. mjesto x 10 bodova

f) Broj bodova po svakom  nastupu  x 1 bodova.

 

Član 13.

Pojedinačne pohvale, priznanja i nagrade dodjeljuju se učenicima povodom Dana škole ili vanrednim prilikama tokom školske godine.

a) Centralna škola:

1. po jednom učeniku od I – V razreda
2. po jednom učeniku od V – IX razreda.

b) Područne škole:

1.jednom učeniku od I – V razreda.

Kriteriji se primjenjuju iz člana 12. ovog Pravilnika.

Član 14.

Kolektivne nagrade iz člana 3. ovog Pravilnika organizacijama, društvima, sekcijama i ostalim grupama se dodjeljuju na osnovu slijedećih kriterija:

a) Takmičenje učenika u oblasti naučno-predmetnog područja:

 • učešće na opštinskom takmičenju (br.oblasti x 10bodova),
 • učešće na regonalnom takmičenju (br.oblasti x 15_bodova),
 • učešće na republičkom takmičenju (br.oblasti x 20bodova).

b) Takmičenje učenika u literarnom, tehničkom, likovnom, kulturno- mjetničkom stvaralaštvu, sportskim aktivnostima i ostali oblicima:

 • učešće na opštinskom takmičenju (br. oblasti x 5 bodova),
 • učešće na regonalnom takmičenju (br. oblasti x 10 bodova),
 • učešće na republičkom  takmičenju (br. oblasti x 15 bodova).

Za osvojeno mjesto iz naučno-predmetnog područja:

 • Opštinsko takmičenje:

1.mjesto 10 bodova
2.mjesto 6 bodova
3.mjesto 4 boda

 • Regonalno takmičenje:

1.mjesto 20 bodova
2.mjesto 15 bodova
3.mjesto 10 bodova

 • Republičko takmičenje:

1.mjesto 40 bodova
2.mjesto 30 bodova
3.mjesto 20 bodova

Za osvojeno mjesto iz literarnog, likovnog, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, sportskih aktivnosti i ostalih oblika

 • Opštinsko takmičenje:

1.mjesto 5 bodova
2.mjesto 4 boda
3.mjesto 2 boda

 • Regionalno takmičenje:

1.mjesto 10 bodova
2.mjesto 7 bodova
3.mjesto 5 bodova

 • Republičko takmičenje:

1.mjesto 30 bodova
2.mjesto 20 bodova
3.mjesto 10 bodova

Član 15

Kolektivne nagrade iz člana 3.ovog Pravilnika, odeljenskim zajednicima se dodjeljuju na osnovu slijedećih kriterija. Bira se po jedna odeljenska zajednica iz razredne i predmetne nastave.

1. U učenju:

a) Za čista odjeljenja:

Na osnovu prosječne srednje ocjene odjeljenja na prethodnom polugodištu.

b) Za kombinovana odjeljenja:

Na osnovu prosječne srednje ocjene svih razreda na prethodnom tromjesječju.

- Srednja ocjena odjeljenja se množi koeficijentom 10.

c) Za učenike od I razreda, koji se opisno ocjenjuju, kod dodjele kolektivnih nagrada (odjeljenskoj zajednici), vrednuje se broj učenika u odjeljenju za koje postoji evidencija da su u potpunosti usvoji programske sadržaje iz svih nastavnih predmeta.
Broj učenika x 4 _____ bodova
Vrednuje se uspjeh na prethodnom polugodištu.

2. Vladanje učenika:

a) Broj pohvaljenih učenika od strane odjeljenskog starješine x 1 bod, stručnih organa škole x 2 boda.

b) Broj negativnih bodova učenika kojima je izrečena odgojna mjera od strane odjeljenskog starješine, stručnih organa škole, direktora škole i Nastavničkog vijeća škole x 2, 4, 6, 8.

c) Broj negativnih zbog neopravdanih izostanaka po satu x 0,10 bodova.

3.Uspjeh odjeljenske zajednice u aktivnostima i realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

a) Broj učenika na javnim nastupima x 1 bod po nastupu.

Priznaje se nastup učenika u najviše dvije sekcije.

 

 

Član 16.

Pravo na nagradu “Zlatno pero” ostvaruju učenici IX-ih razreda na kraju osnovnog školovanja. Bira se jedan učenik i proglašava se učenikom generacije.

Član 17.

Učenikom generacije može postati onaj kandidat koji ispunjava slijedeće uvjete:

1. da je u toku školovanja imao odličan uspjeh u svim razredima;
2. da je u toku školovanja imao primjerno vladanje;
3. da se u toku školovanja isticao u radu sekcija-slobodnih aktivnosti

Član 18.

Prilikom vrednovanja za izbor Učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati u radu registrovanih sekcija u školi, takmičenja u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih predmeta i osvajanja nagrada na pojedinim takmičenjima, zatim učešće i osvajanje nagrada na raznim konkursima likovnog, muzičkog, jezičkog i tehničkog stvaralaštva te raznim sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji škole, Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture,

, te evropskih i svjetskih asocijacija koji se bave pitanjem vaspitanja i obrazovanja.

Član 19.

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za Učenika generacije su:

ELEMENTI                                                                                                     BROJ BODOVA

1.USPJEH U UČENJU I VLADANJU TOKOM ŠKOLOVANJA                          64

2.AKTIVNOSTI I DOPRINOS U RADU SEKCIJA ŠKOLE                                  16

3.UČEŠĆE NA TAKMIČENJU IZ POJEDENIH NAST.PREDMETA

I DISCIPLINA PO DISCIPLINI:

a)Međunarodno takmičenje                                                                                        40

b)Državno takmičenje                                                                                                35

c)Republičko  takmičenje                                                                                           30

d) Regionalno takmičenje                                                                                           20

e)Opštinsko takmičenje                                                                                              10

f)Školsko takmičenje                                                                                                   5

4.IZUZETNO POSTIGNUTI REZULTATI IZ POJEDINIH PODRUČJA I DISCIPLINA NA TAKMIČENJU

a)Međunarodno takmičenje    do petog mjesta                                                           10

b)Državno takmičenje       do trećeg mjesta                                                                 7

c)Republičko  takmičenje     do trećeg mjesta                                                              5

d) Regionalno takmičenje      do trećeg mjesta                                                             4

e)Opštinsko takmičenje do prvog  mjesta                                                                      3

f)Školsko takmičenje do prvog  mjesta                                                                         2

5.POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA I RUKOVOĐENJE ODJELJENSKOM        10 ZAJEDNICOM

6.PISMENE POHVALE ,PRIZNANJA I NAGRADE/VREDNUJU SE OD        REGIONALNOG NIVOA/                                                                                           5

7.CERTIFIKATI / PO CERTIFIKATU U  TOKU  ŠKOLOVANJA/                         20

 

Član 20.

Pravo da bude izabran ima svaki učenik-kandidat završnog razreda koji ispunjava uslove iz članova 17. i 18. ovih kriterija.Učenici se prijavljuju na posebnom obrascu

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI

Član 21.

Uspjeh:

1.       a) Uspjeh u učenju,prosječna srednja ocjena za svaki razred – godinu x 9 bodova

b) Uspjeh u vladanju,primjerno vladanje za svaki razred – godinu x 3 boda

2.      Za svaku godinu rada u sekcijama,dodatnoj nastavi i slobodnim aktivnostima na osnovu vođenja dokumentacije učenik dobija po 2 boda, pri čemu se vrednuju najviše dvije aktivnosti.

3.      Za učešće i takmičenje iz oblasti u tabeli pod rednim brojem 3,bodovi se priznajuiz nastavnih predmeta i drugih disciplina koje je organizovano od strane  Ministarstva i te Pedagoškog zavoda.

4.      Bodovi za izuzetno dobre rezultate prikazane u tabeli pod rednim brojem br.4 primijenjuju se iz nastavnih oblasti i disciplina koje su organizovane od strane predhodno napomenutih institucija.

5.       Poštivanje ljudskih prava i rukovođenje Odjeljenjskom zajednicom po godini školovanja 1,25 bodova.

6.       Pisemene pohvale,priznanja i nagrade u toku školovanja,po pohvali i priznaju 5 bodova.

7.       Certifikati, certifikati u toku školovanja,po certifikatu 20 bodova.

IZBOR UČENIKA GENERACIJE

Član 22.

Praćenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u školi vrši Komisija za izbor Učenika generacije. Komisiju iz prethodnog stava imenuje Nastavničko vijeće škole.

Član 23.

Komisiju sačinjava pet članova: pedagog škole koji je ujedno predsjednik komisije, dva nastavnika (po jedan iz reda nastavnika razredne nastave i nastavnika predmetne nastave), predstavnik roditelja kojeg predlaže Savjet roditelja i jedan učenik osmog razreda kojeg predlaže Savjet  učenika.

Za člana komisije ne mogu biti birani: odjeljenske starješine završnih razreda, kao ni učtelji koj su vodili generaciju završnog razreda, te roditelji čije je dijete kandidat za Učenika generacije.

 

Član 24.

Po prikupljenim podacima i provjeri istih, pristupa se bodovanju. Na osnovu broja bodova Komisija sastavlja rang listu i oglašava je:

Ako dva ili više učenika imaju jednak broj bodova, učenikom generacije se proglašava onaj koji ima najveći broj bodova za uspjeh  ili onaj koji ima više bodova za sudjelovanje na takmičenjima.

Član 25

Komisija o svom radu vodi zapisnik i podnosi ga na razmatranje Nastavničkom vijeću.

Član 26.

Nastavničko vijeće škole razmatra prijedloge Komisije za Učenika generacije i donosi odluku o izboru Učenika generacije.

Član 27.

Prigovor ili žalba na odluku Nastavničkog vijeća podnosi se Školskom odboru škole u roku od 3 dana nakon proglašenja Učenika generacije.

Odluka Školskog odbora je konačna.

Član 28.

Rok za proglašenje Učenika generacije je kraj nastavne godine.

Član 29.

Na panou škole ističe se uvećana fotografija Učenika generacije i pojedinačne fotografije i slijedećih pet učenika kandidata sa rang liste “ Ponos generacije”.

Ukoliko škola ima manji broj kandidata za učenika generacije (od pet), ističu se fotografije svih kandidata koji su konkurisali.

 

 

Član 30.

Učenik generacije se proglašava javno.

 

Član 31.

Učenik generacije dobija posebnu diplomu “Učenik generacije” a ostali kandidati iz člana 29. dobijaju diplomu “Ponos generacije” koju dodjeljuje škola.

Član 32.

Kolektivne i pojedinačne pohvale, nagrade i priznanja se dodjeljuju i za ostvarena humana djela u okviru škole i van nje

a)       Inicijativu za pohvale, nagrade i priznanja pokreće Odjeljenjska zajednica, Vijeće učenika škole, Nastavničko vijeće i direktor škole.

b)      Odluku o dodjeljivanju i izboru pohvala, priznanja i nagrada donosi Nastavničko vijeće .

Član 33.

O dodjeljivanju pohvala, nagrada i priznanja se vodi slijedeća dokumentacija:

a)       Pohvale, priznanja i nagrade evidentiraju se u đačkoj knjižici i razrednoj knjizi.

b)       Posebnoj knjizi pohvala i nagrada u školi.

c)       U ljetopisu škole.

Član 34.

O izvršenju odluka ovog Pravilnika staraće se direktor škole.

Član 35.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku po kojem je donesen ovaj Pravilnik.

Član 36.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Direktor škole,

Sanja   Munjiza

 

 


Pokreće SmartLABS